Zelinski Reporter br. 7 - 17.05.2017.

Broj 7

3

Ze l i n s k i

BESPLATNI

Razgovor s kandidatom za gradonačelnika Svetog Ivana Zeline, Franjom Lazarinom ODGOVORNO I REALNO Samo na razlici moje buduće gradonačelničke plaće i mog prethodnika uštedjet ćemo novaca za jednu dobru godišnju dotaciju nekoj udruzi građana

svu osnovnoškolsku djecu, što sad nije slučaj. 4. Veće božićnice za umi- rovljenike i to: do 1.000,00 kuna mirovine 200,00 kuna , a za mirovine do 2.000,00 kuna 150,00 kuna. Vjerujem da su svi predlo- ženi projekti dovoljno dobri i vrlo potrebni gradu, izvodivi i da će ih građani Zeline pre- poznati i podržati. Samo na razlici gradonačelničke plaće ušteda Doista ste toga mnogo na- brojali, ako je slobodno, re- kao bih da se pola toga ostva- ri mi smo na konju. Ma ne, ne, niste me do kra- ja shvatili, sve ovo što sam vam sad rekao, apsolutno je ostvarivo u jednom mandatu, dakle u naredne četiri godine, baš sve, dakle sve do zadnjeg zareza i točke ovih navoda. I ne samo to, imamo još niz toga o čemu ćemo kad za to dođe vrijeme. Grad treba ko- munalno bolje profunkcioni- rati, a imamo apsolutno ljude i resurse za to. Čujem da se priča kako će Lazarin svima smanjiti beneficije. Molim sve da jasno prime do znanja da to nije točno. Niti jednoj organizaciji, klubu, vatro- gascima, društvima i svima nećemo dirati u njihove do- tacije, dakle nećemo smanji- ti ništa ni za kunu, možemo samo povećati ako će biti re- sursa za to, a ja se nadam da hoće. Vjeruje da ćemo samo na razlici moje plaće i mog prethodnika ostvariti razliku za jednu jako dobru godišnju dotaciju nekoj udruzi odno- sno KUD-u. Mi doista u ovo sve idemo, kako i glasi naš moto odgovorno i realno. Gradonačelnik Franjo, župan Brega Dozvolite mi na kraju da se malo našalim i da parafrazi- ram kolegu Vladu Žigrovića koji je prilikom potpisivanja koalicijskog sporazuma za zajedničku listu za gradsko vijeće Svetog Ivana Zeline rekao: Što reći nakon svega? Gradonačelnik bu Franjo, a župan bu bil Brega. Borko Samec u visini dobre godišnje dotacije nekoj udruzi Poruka Franje Lazarina građanima Svetog Ivana Zeline Dragi sugrađani. Ono što je najvažnije, pozivam vas izađite na izbore u nedjelju 21. svibnja ove godine. Kroz svoje glasove prekinimo zaostajanje našega grada, grada Svetog Ivana Zeline za prosjekom Zagrebačke županije. Dajte svoj glas onima koji mogu pokrenuti Zelinu. Dajte svoj glas kan- didatu za gradonačelnika Franji Lazarinu sa zam- jenicima Mladen Puhelek i Petra Knez. Dajte svoj glas koalicijskoj listi za gradsko vijeće HDZ, HSLS i HSU. Hvala vam i želim vam svu sreću.

U općoj gužvi predaje lista za kandidature za gradonačelnika i gradsko vijeće Sve- tog Ivana Zeline, jedva smo pronašli pola sata vremena, slobodnog vremena koje je gradonačelnički kandidat mogao odvojiti za razgovor. Rekao nam je da je osobito ponosan na broj potpisa. Bilo ih je potrebno 450 za valja- nu kandidaturu, a on je dobio 1152, gotovo tri puta više. To pokazuje snagu pozicije i ulijeva nadu u dobar izborni rezultat. Gospodine Lazarin, prvo pitanje je vjerojatno logič- no. Zbog čega ste se odlu- čili kandidirati za gradona- čelnika? Da, jasno mi je da i vas i javnost to zanima. Često se susrećem ovih dana s pita- njem kolega, prijatelja, su- građana, ali i medija, upravo ovog kojeg ste mi sada po- stavili, zašto sam se odlučio kandidirati za gradonačelni- ka grada Sveti Ivan Zelina? Odgovor je vrlo jasan: želim kao gradonačelnik prekinuti daljnje zaostajanje Grada za prosjekom razvoja Zagrebač- ke županije i cijele Hrvatske. To zaostajanje već je vidljivo na svakom koraku. U svojih 27 godina radnoga vijeka, 17 godina sam na mjestu direkto- ra firme Županijske ceste Za- grebačke županije, i duboko sam uvjeren kako sam stekao dovoljno iskustva, poslovnih poznastava i vještina koje mogu uspješno upotrijebiti u vođenju grada. Sveti Ivan Zelina je moj rodni grad, tu sam rođen prije 52 godine i tu živim sa suprugom i troje školske djece. Pretpostavljam da ste pri- je samog kandidiranja s ko-

Pobjednička ekipa - s lijeva - kandidat za župana Vladimir Bregović, kandidat za gradonačelnika Zeline Franjo Lazarin, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Petra Knez i kandidat za zamjenika gradonačelnika, Mladen Puhe

i jad, kao i mnoge od Vas, kada vidim u kakvom su sta- nju danas bazeni, a bili su nekada ponos Zeline i Zelin- čana. Zato ću se založiti da se postojeći bazeni obnove, ako je to tehnološki moguće, ili pak izgrade 2-3 nova ba- zena raznih veličina. Dakle, ne megalomanski nekakvi Aquapark kojeg se ne može izfinancirati i bilo bi štetno iz gradskog proračuna, ne neki famozni hoteli koji bi potom stajali prazni i propa- dali, negoli bazeni po mjeri Zelinčana i za Zelinčane i njihove goste. Ono najbolje, cjelokupna investicija staja- la bi oko 5-8 milijuna kuna, uz mogućnost sufinanciranja domaćih i stranih fondova. U svakom slučaju treba izbjeći velika i skupa kreditna zadu- ženja grada Sv. Ivan Zelina. Projekt je moguće realizirati u naredne dvije godine. Poslovno – trgovački centar Želimo li očuvati atribute grada, poslovno trgovački centar postaje neophodnost. Izgradnjom takvog centra stekli bi se uvjeti da u ne- posrednom središtu Zeline počne radom veći trgovački centar, u sklopu kojega treba predvidjeti i nekoliko lokala, manjih dvorana čija se veliči- na može modularno prilago- đavati poslovnoj aktivnosti. Isto tako u samom centru ili neposrednoj njegovoj blizini treba izgraditi nove stambe- ne prostore i time stvoriti uv- jete za dolazak ljudi iz drugih dijelova Hrvatske ili pak ru- ralnih dijelova šireg područ- ja Sv.Ivana Zeline i okolice u uži dio grada. Naravno, doseljavanje bi bila poslje-

dica otvaranja novih radnih mjesta, kako u navedenom centru, tako i u drugim po- slovnim subjektima. Reali- zacijom ovog projekta dobila bi se jedna zaokružena po- slovno-trgovačka i stambena cjelina. Financiranje objekta isključivo mora biti u nadlež- nosti privatne inicijative. Re- alizacija projekta predviđa se do kraja isteka mandata. Osim ova četiri krupna in- vesticijska projekta u planu je i realizacije nekih manjih, ali također bitnih projekata. Nabrojit ću ih: 1. Potporni zid sa pješač- kom stazom na Prodancu 2. Semaforizacija križanja Sajmišne ulice, državne ceste D3 i ulice Vladimira Nazora 3. Dovršetak izgradnje gradske tržnice 4. Izgradnja rotora na Sv. Heleni 5. Organizacija viteškog turnira na povijesnom lokali- tetu u Sv.Heleni 6. Izgradnja dječjih igrali- šta na mjestima gdje postoje minimalni uvjeti 7. U suradnji sa Zagre- bačkom županijom pota- knuti izgradnju zgrade nove srednje škole, a postojeću srednju školu treba spojiti s osnovnom školom Dragutina Domjanića koja je sada pre- tijesna. Rezultat toga trebala bi biti nastava u jednoj smje- ni i u srednjoj i u osnovnoj školi, s puno izvanškolskih aktivnosti u poslijepodnev- nim satima. Uz novu srednju školu treba izgraditi i novu sportsku dvoranu. Iz vaših odgovora vidljivo je da ste čovjek iz struke, di- rektor velike tvrtke, jer ova- ko kako ste nam to priopćili izgleda kao izvod iz nekog poslovnog plana. Dakle čini se da ste spremni grad vodi- ti kao i poduzeće? Da, ali čekajte malo, ni- sam još gotov. Upravo sam želio nabrojati i neke manje kompleksne poteze odnosno projekte koji mogu u primje- nu odmah. Vrlo kratko ću ih pobrojati: 1. Smanjenje plaće grado- načelnika. 2. Veće subvencije dječjeg vrtića, osobito za svako treće i naredno dijete u obitelji. 3. Besplatne udžbenike za

2/3, otprilike, financirale bi Hrvatske ceste, dok bi samo financiranje uređenja središ- njeg trga bilo u obvezi grada Sv. Ivan Zelina. Realizaci- jom ovog projekta rješavamo prometnu gužvu u središtu grada, a središnji gradski trg dobiva jednu novu otvorenu vizuru. Projekt se može rea- lizirati do kraja 2018. godine. Urbano uređenje poslovne zone Sv.Helena Nadalje, poslovna zona. Iako u postojećoj poslovnoj zoni Sveta Helena još uvijek ima neizgrađenih površina, smatram da je dobro za grad Sveti Ivan Zelina urediti još jednu poslovnu zonu. U no- voj poslovnoj zoni potenci- jalnim investitorima treba ponuditi nove urbano uređe- ne površine raznih veličina. Treba vjerovati da će, zbog tržišnih kretanja, cijena ze- mljišta u toj zoni biti znatno prihvatljivija investitorima , a i u odnosu na cijene od prije 10-tak godina. Zbog tih nižih cijena moguće je privu- ći i investitore i djelatnosti koji ne trpe početna visoka ulaganja u zemljišta. Reali- zacija ovog projekta bila bi do kraja 2019. godine. Po- trebna sredstva za realizaciju ovog projekta su oko 5 mili- juna kuna, a u znatnoj mjeri treba ih namiriti iz sredstava Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnog ra- zvoja, ali i iz drugih fondova. Ova gospodarska zona imat će značajan utjecaj na gospo- darstvo grada Sveti Ivan Ze- lina i razvoja Županije. Slijedi li nam obnova ba- zena? Nadalje, hvata me tuga

legama iz vaše stranke sve dobro proanalizirali i dogo- vorili neke prioritete kojima ćete dati najveću težinu. Mo- žete li navesti neke od njih. Hvala na tom pitanju, naravno da mogu i sa zado- voljstvom hoću pri čemu ću možda biti i malo detaljni- ji pa mi nemojte zamjeriti. Neću krenuti nekim redoslje- dom važnosti, neko slijediti tok misli. Tako ću prvo na- vesti uređenje središnjeg trga s izgradnjom kružnog toka u središtu Sv.Ivana Zeline kojeg neki već svojataju, no ideja je daleko starija. Vje- rujem kako su vam poznate prometne gužve u samom središtu grada, i to u jutar- njim kao i u ranim poslije- podnevnim satima. Smatram da se ta gužva može najefi- kasnije riješiti izgradnjom kružnog toka. Vrijednost in- vesticije bila bi, oko 3-4 mi- lijuna kuna, od toga iznosa

Ovo s plinom je sad već neozbiljno Pitali ste me za prodaju gradske plinske mreže. Moj osobni stav kao i stav moje stranke je potpuno jasan. Od samog početka se ekstremno snažno borimo protiv ideje za prodaju gradske plin- ske mreže. To je građanima opće poznato i prepoznato svjedoci smo da velika većina građana također je na stanovištu da se plin ne proda. U ove igre, hoćemo li nećemo li, pa opet hoćemo – nećemo trižiti gradsku plinsku mrežu ne želim ulaziti jer je to krajne neozbiljno. Mi vodimo ozbiljnu i stabilnu politiku koja će nakon četiri godine propadanja ponovo pokrenuti renesansu zelinskog oporavka. S vertikalom je puno lakše Skrenuo bih pozornost građana na moguću uspostavu stranačke vertikale koja može imati za posljedicu snažnog bene ta sre- dinama koje to prepoznaju, kao primjerice našem gradu. Vladu RH čini HDZ, koji je svojim gospodarskim potezima pokrenuo gospodarski oporavak, za župana, vjerujem, dolazi naš Brega, gradonačelnik Vrbovca, Vladimir Bregović, tako da će i nama u gradu biti otvorena sva vrata prema gore u smislu suradnje, potpore projektima i podrške. To sada gtreba iskoristiti. Mladen Puhelek bez naknade Obraćajući se prilikom potpisa zajedničke liste za zelinsko Gradsko vijeće, kandidat za zamjenika gradonačelnika Mladen Puhelek je izjavio da će se odreći svoje naknade za obavljanje dužnosti zamjenika gradonačelnika. “Doista mi to u životu nije potrebno, ovu časnu dužnost obavljat ću volonterski, a propisa- nu naknadu, ako se već ne može ukinuti, dat ću u humanitarne svrhe”.

Lazarin ima vrlo kvalitetnu ekipu većinommladih ljudi

Made with