Reporter 368-14.12.2017.

368

3

GRAD VELIKA GORICA

Gradsko vijeće Usvojen Proračun za 2018. u iznosu od 356mil. kn

nuti sa subvencijama smještaja u domovima za starije i nemoć- ne osobe, za korisnike s područ- ja Velike Gorice, a naknada za treće dijete u obitelji povećava se na 5000 kuna. Raspodjela sredstava po uprav- nim odjelima Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet proračunom dobiva oko 114 milijuna kuna, od čega je 20 milijuna planira- no za održavanje nerazvrstanih cesta, isto toliko za dovršetak bazena, za most u Kučama šest milijuna, a oproštajnu građevi- nu u Kušancu oko osam miliju- na kuna. Za predškolski odgoj, školstvo i sport predviđeno je ukupno 118,5 milijuna kuna, od čega je za predškolski odgoj predviđeno 68 milijuna, za škol- stvo 30 milijuna, a za sport oko 17 milijuna kuna. Upravni odjel za društvene djelatnosti dobiva 42,6 milijuna kuna. Preko ovog odjela finan- ciraju se Javna vatrogasna po- strojba i dobrovoljna vatrogasna društva, Pučko otvoreno učili- šte, Gradska knjižnica i Muzej Turopolja, financiraju se pro- jekti socijalne skrbi i zdravstva te projekti braniteljskih udruga i Crvenog križa. Tu su i donaci- je vjerskim zajednicama, zašti- ta spomenika kulture i vjerskih objekata, kulturne manifestacije te zaštita kulture. Upravnom odjelu za urba- nizam i zaštitu okoliša namije- njeno je 12,8 milijuna kuna, od čega će se najveći dio utrošiti na projekte, odlagalište otpada Mraclinska Dubrava te nabavu opreme za odvojeno sakupljanje otpada. Oko šest milijuna kuna dobiva UO za poduzetništvo, investicije i fondove EU koji pokriva gospodarske manifesta- cije, stipendije za deficitarna za- nimanja i poduzetnički inkuba- tor te priprema dokumentaciju za EU fondove. Za poljoprivre- du i ruralni razvoj predviđena su sredstva u iznosu od 2,8 miliju- na, a za mjesnu samoupravu 7,6 milijuna kuna. Gradonačelnik Barišić pod- sjetio je da se iz 2017. godine prenosi višak od 283 tisuće kuna, unatoč brojnim straho- vanjima i kritikama zbog kre- ditnog zaduživanja. – Kapital nikada nije bio jeftiniji, to se pokazuje na financijskoj situa- ciji u cijelom svijetu. Prošao bi nam vlak da nismo reagirali i da nismo svoj razvoj temeljili na zaduživanju. Narednih godina ćemo to vraćati, ali uz mnogo manje kamate nego prije. Bez zaduživanja Grada ne bi danas imali dva vrtića, školu u Čiču, sportsku dvorana, mrtvačnicu niti baze. – rekao je gradonačel- nik Barišić.

N a dnevnom redu po- sljednje ovogodišnje sjednice Gradskog vi- jeća našlo se ukupno 19 to- čaka od kojih su neke, poput izvješća o radu gradonačelnik i prijedloga proračuna za idu- ću godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, izazvale dugu i konstruktivnu raspravu. Većinom glasova proračun je usvojen u iznosu od 356 mili- juna 183 tisuće kuna. Kako je pojasnio gradonačelnik Dražen Barišić, ovim se proračunom želi poboljšati standard živo- ta svih stanovnika grada, kroz nastavak značajnih ulaganja u kapitalne investicije, konti- nuirano financiranje progra- ma javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva, kulture, sporta, zaštite od po- žara, provedbu projekata i programa iz područja zaštite okoliša, financiranje programa socijalne skrbi i zdravstva te kroz pružanje kvalitetne javne usluge građanima. Na prihodovnoj strani naj- važniji su prihodi od poslova- nja, poreza i pomoći, prodaje

projekti. Među najvažnijima su dovršetak gradskog bazena, izgradnja mosta preko kanala Sava – Odra i oproštajne gra- đevine na groblju Kušanec te postavljanje reflektora na grad- skom stadionu. S radom će po- četi školska kuhinja u OŠ Jurja Habdelića, Grad će i iduće škol- ske godine osnovnoškolcima osigurati besplatne udžbenike i radne bilježnice, a nastavlja se i projekt financiranja pomoćnika u nastavu za učenike s teškoća- ma te energetska obnova škola. Grad će sufinancirati projektnu dokumentaciju za projekt La- oproštajne građevine na groblju Kušanec, te be- splatni školski udžbenici Među najvažnijima pro- jektima u idućoj godini bit će dovršetak bazena, izgradnja mosta preko kanala Sava – Odra i

nefinancijske i financijske imovine. – Prihodi od poreza temelje se na smjernicama koje smo dobili smo iz resornog ministarstva te stanja i razvoja financijskog tržišta, a na što će značajno utjecati novi zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, rast zaposlenosti i dohotka građa- na, rast prometa nekretnina i gospodarskih aktivnosti. Što se tiče pomoći, iz državnog prora- čuna očekujemo 115 milijuna kuna, od EU fondova očeku- jemo 4,2 milijuna za projekte poput „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ i obnovu vr- tića Ciciban, a iz županijskog očekujemo pomoć za kapitalne investicije kao što su obnova Kučkog mosta, izgradnja Spo- men-doma 153. brigade i dru- gi. – pojasnio je gradonačelnik. Očekuje se 22 milijuna od ko- munalnih doprinosa te za 200 tisuća veći iznos od komunal- nih naknada. Planirani projekti u 2018. godini Proračunom za iduću godinu obuhvaćeni su brojni ključni

11.12.2017. Izvješće gradonačelnika izazvalo je najveću ra- spravu, foto Mirjana Marković

dovo - interpretacijski centar tradicijske kulture pored Starog grada Lukavca, čija je ukupna vrijednost 60 milijuna kuna. – Nadamo se dovršetku izgradnje Spomen-doma 153. brigade u Velikoj Buni, što neće biti kraj uređenju tog prostora. Planirali smo i sredstva za rekonstrukciju zgrade Stare općine u kojoj dje- luju Crveni križ i brojne civilne udruge, odnosno izgradnju no- vog, reprezentativnog prostora u centru grada. Nastavit ćemo i s izgradnjom kružnih tokova, prije svega na raskrižju Kolod- vorske i Ljudevita Posavskog, s uređenjem drugog dijela Pori- nove te Kirinčićeve ulice. – na- javio je Barišić. U 2018. godini planiran je i dovršetak oproštajne građevine na groblju Kušanec, izgradnja mrtvačnice u Dubrancu u su- radnji s Gradom Zagrebom te proširenje groblja u Ščitarje- vu. Nastavit će se s uređenjem Odlagališta otpada Mraclinska Dubrava, povećanje potpora po- duzetnicima i poljoprivrednici- ma te otvaranje novih gradskih vrtova. Od iduće godine Grad će kre-

2, 11.12.2017., Protiv proračuna glasalo je 10 vijećnika, foto Mirjana Marković

Strabag spreman razmotriti prijedlog za izmještanje asfaltne baze Predsjednik Vijeća Neven Karas, ujedno i predsjednik Po- vjerenstva za asfaltnu bazu u Donjoj Lomnici, informirao je vijećnike o prvom sastanku Povjerenstva s direktorom Strabaga. – Povjerenstvo je zatražilo od gradonačelnika da zajedno sa svojim stručnim službama provjeri ima li Grad na raspolaganju adekvatno zemljište za izmještanje asfaltne baze. Zemljište bi trebalo biti veličine najmanje 20 tisuća kvadrata i imati sve potrebne uvjete. Strabag je prihvatio da dostavi izračun dosa- dašnjih troškova i ukoliko Grad nađe novu lokaciju prihvatljivo mu je da razmotri prijedlog za izmještanje, ali pod uvjetom da do trenutka ishođenja svih dozvola za novu lokaciju postojeća asfaltna baza može raditi. – pojasnio je Karas. Tvrtka Strabag se obvezala se i da će vršiti ekološki monitoring i suglasna je da MO Donja Lomnica sudjeluje u tome te će predstavnicima Mjesnog odbora omogućiti uvid i kontrolu nad ekološkimmonitoringom asfaltne baze dok bude radila.

11.12.2017., Proračun je usvojen s 20 glasova ZA, foto Mirjana Marković

SPONZORIRANO

Made with FlippingBook - Online magazine maker